Toekomst van de Stadsmakelaar

Geachte raad,


In februari 2014 is de Stadsmakelaar van Utrecht met veel enthousiasme aan het werk gegaan. De functie kwam voort vanuit een vraag van de stad en intern bij de gemeente. De Utrechtse Ruimtemakers zijn bij het opzetten van deze functie betrokken en waren enthousiast over de introductie.
Na een jaar zijn ook verschillende mensen uit ons netwerk betrokken bij de evaluatie van de functie. Die evaluatie heeft wat ons betreft geleid tot zinvolle adviezen. Toch hebben we nog wat opmerkingen.

Opdracht versmallen
Uit de evaluatie blijkt dat veel tijd en energie van stadsmakelaar is gaan zitten in leegstaand vastgoed en braakliggende terreinen. In evaluatie wordt geadviseerd om opdracht van stadsmakelaar te versmallen en het vastgoeddeel meer los te laten. Dat lijkt ons een goede insteek, want daar vervult het Makelpunt ook al een rol in.

Zichtbaarheid
Het beeld van een zichtbare Stadsmakelaar met pro-actieve houding, die vele initiatieven op succesvolle wijze verder heeft geholpen, herkennen wij echter totaal niet. Uit onze persoonlijke ervaring en geluiden die wij van anderen horen is dat het punt waarop de Stadsmakelaar minder succesvol is geweest, iets wat ook door Utrechtse Ruimtemakers in de interviews is benoemd. Ook bleek dit uit het rapport dat het Utrechts Verbond dit voorjaar presenteerde onder de noemer Creatief Ondernemend Utrecht.

Om de Stadsmakelaar meer een verbindende schakel tussen initiatieven en gemeentelijke organisatie te laten zijn is het van belang om de zichtbaarheid te vergroten, initiatiefnemers actief op te zoeken, aanwezig te zijn bij relevante bijeenkomsten en het uitdragen en opkomen voor de dilemma’s waar initiatiefnemers tegenaan lopen, om maar enkele zaken te noemen.

In de stad beleggen
Het idee van een Stadsmakelaar of intermediair voor initiatiefnemers in de stad is niet uniek. Andere plaatsen bieden mooie aanknopingspunten voor een verdere invulling. In de evaluatie verwijst Platform31 naar Stadslab Leiden en makelaar Zwolle als goede voorbeelden. Bij het  Stadslab Leiden komt het initiatief vanuit de stad zelf en in Zwolle is de functie van ideeënmakelaar lange tijd door een externe vervuld.

Het is daarom bijzonder dat het advies van Platform31 volledig is gericht op de interne gemeentelijke organisatie en geen mogelijkheden benoemt om invulling aan het begrip stadsmakelaar meer in de stad te beleggen, of manieren benoemt waarop de makelaar de verbinding beter aan kan gaan.

Betrokken bij besluitvorming
Ook is het jammer dat de gemeentelijke organisatie de aanbevelingen van Platform31 al implementeert - zoals in de begeleidende brief bij het evaluatierapport valt te lezen, die we op 2 oktober jl. ontvingen - zonder deze te bespreken met partijen waarmee de gemeente samenwerkt aan de ‘agenda voor initiatief’, waaronder de Utrechtse Ruimtemakers. Binnen deze agenda is in het afgelopen jaar het werken in duo’s tussen ambtenaren en initiatiefnemers ontstaan, waaronder bij de initiatievencafés en initiatievenfonds.

Deze manier van werken zou juist ook bij de stadsmakelaar doorgetrokken kunnen worden. Maar daarvoor zijn ook voorzieningen nodig. Het kan niet zo zijn dat wij al onze inspanningen gratis doen en de budgetten geheel aan de gemeentelijke organisatie worden besteed.

Voorzieningen krijgen
Ruim baan voor initiatief zou ook moeten inhouden dat initiatiefnemers de voorzieningen krijgen om goed te doen wat zelf nu al doen, en waar ze vanwege hun lagere drempel vaak beter toe in staat zijn dan een functionaris van de gemeente.

De ervaringen met de stadsmakelaar hebben ons ervan overtuigd dat deze weg vruchtbaarder is dan steeds weer zoeken naar nieuwe structuren binnen de gemeentelijke organisatie.

We vragen de raad dan ook om een substantieel deel van het budget voor het stimuleren en ondersteunen van lokaal initiatief vrij te maken om door (collectieven van) initiatiefnemers in de stad te laten verzorgen. Met structuren als de Utrechtse Ruimtemakers en Utrechts Verbond en in de vorm van onze eigen initiatievencafe’s hebben we bewezen dat we dit aankunnen. Het smaakt voor ons naar meer.

Right to challenge
In de agenda voor initiatief wordt ook verwezen naar het instrument ‘right to challenge’. Wij dagen in de geest van dit recht de gemeente uit door te zeggen: dat kunnen wij beter. Wij willen de daarvoor beschikbare middelen om dat waar te maken. Wij verwachten van de raad dat ze dit ondersteunt en bewaakt dat deze ruimte ook echt wordt gegeven, ook in financiële zin .

Namens de Utrechtse Ruimtemakers,

Ron Buiting 

← terug naar homepage