Agenda Utrecht

Deze tekst delen wij uit op 15 april 2015 tijdens de bijeenkomst Agenda Stad:


‘Utrecht maken we samen’ is het motto van het gemeentebestuur van deze stad. Daarom is het niet vreemd dat de gemeente in het kader van Agenda Stad niet zelf nieuwe ambities gaat maken maar actieve bewoners in de stad het voortouw laat nemen. Het netwerk van Utrechtse Ruimtemakers heeft die handschoen opgepakt en een voorzet gemaakt voor Agenda Utrecht. Omdat u vandaag bij ons te gast bent en u er vast veel inspiratie in vindt willen we u deze niet onthouden. Doe er uw voordeel mee!


STAD ZIJN IN PLAATS VAN STAD WILLEN WORDEN
Wij begrijpen de tijdgeest goed. De tijd is voorbij om van bovenaf steeds nieuwe bestuurlijke toekomstdromen, opgaven en verleidelijke labels te bedenken in
de hoop ergens hoog op lijstjes van steden met ambities te komen. En de tijd is voorbij dat de publieke zaak schuil gaat achter het denken in verdienmodellen
en concurrentie tussen steden. Mensen keren zich af van instituties die vooral met een eigen agenda en voortbestaan bezig zijn, losgezongen van de stad en het
publieke belang. Utrecht is een stad van en voor mensen. We willen de menselijke maat herontdekken, trots zijn op wat we met elkaar al zijn en op die stevige
basis de vernieuwing bouwen.


ORGANISCHE ONTWIKKELING VAN DE STAD
Die menselijke maat centraal stellen is de enige manier om de afstand tussen grote instituties en de inwoners van de stad te overbruggen. We laten stadsontwikkeling
in de vorm van grote van bovenaf aangestuurde programma’s en enorme bouwputten achter ons. We kiezen voor organische stads- en gebiedsontwikkeling
en we gaan samenwerken aan geweldige plekken in een leefbare stad. We roepen publieke pioniers/ontwikkelaars met binding met de stad op om
samen met ons daarin het voortouw te nemen. Vanaf nu gaan we op die manier ook het stationsgebied ontwikkelen en daar samen uitproberen wat werkt met
respect voor de menselijke maat.


STAD VAN KENNIS EN CULTUUR BOUWT OP MENSEN
Utrecht is een stad van kennis en cultuur. Tot nu toe hebben we de focus vooral gericht op de grote kennisinstituten en culturele instellingen. Nog te weinig hebben we deze wereld van kennis en cultuur gekoppeld aan het enorme potentieel van onze 320.000 inwoners.
De collectieve intelligentie, creativiteit en betrokkenheid in de stad is enorm en daar kunnen we veel meer met elkaar uit halen. Het oude stadhuis, het stadskantoor,
wijkaccommodaties en diverse andere publieke gebouwen richten we in als werkplaatsen van de stad waar we samenwerken aan een geweldige stad.
Die aanpak zal een grote impuls geven aan het sociaal en cultureel kapitaal van de stad. Samen kunnen we alles aan.


STAD MAKEN MET COÖPERATIEVE INITIATIEVEN
Willen we de stad met elkaar maken dan helpt het dat de ontluikende beweging van lokale stadsmakers en actieve buurtgroepen zich meer in de vorm van
collectieven organiseert. De grote uitdaging is om een netwerk van coöperaties en andere collectieven te bouwen als stevige basis onder de lokale economie
en gemeenschap. Utrecht herbergt veel kennisinstituten en bedrijven die coöperatieve initiatieven een warm hart toedragen en kunnen helpen deze verder te
ontwikkelen. Gezamenlijk zullen we werken aan maatschappelijke fondsen die hiervoor als vliegwiel kunnen fungeren.


ZEGGENSCHAP VOOR VERBONDEN BURGERS
De afstand tussen verschillende groepen/wijken in de stad is erg groot. We zijn pas een stad als we het samenleven over grenzen heen organiseren en goed
voor elkaar zorgen. Daarom bouwen we aan samenwerking niet alleen op buurtniveau maar dwars door de lagen van de stad heen. Een rechtvaardige en
solidaire stad vraagt om het verkleinen van de afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Ons doel is de zeggenschap over (het leven in) de stad veel mee in de stad te leggen en het sociale kapitaal sterk te laten groeien. De gemeente zal middelen
(geld, bevoegdheden, ambtelijke ondersteuning) aan collectieven van bewoners geven en hen op verschillende manieren faciliteren om dat waar te maken.


DE DUURZAME STAD VERGT KEUZES
Utrecht is qua bevolkingssamenstelling en mentaliteit een van meest vooruitstrevende steden en daarbij gelukkig niet afhanke-lijk van de oude economie.
Daarom is er geen enkele belemmering om radicaal in te zetten op de transitie naar een duurzame economie en samenleving.
Wij lopen daarbij niet om de hete brij heen en dagen alle economische krachten uit aan deze transitie mee te werken. Of het nu banken, zorgverzekeraars vastgoedontwikkelaars,
grootwinkelbedrijven of consultancybedrijven betreft, in deze stad maak je die slag gewoon. Een goed vestigingsklimaat in een duurzame stad vergt immers keuzes. De tijd is voorbij om veilig ambities te blijven stapelen en de oude verhoudingen onaangetast laten.


VOORTBOUWEN OP DE AGENDA VOOR INITIATIEF
Er is al veel in beweging en we hoeven gelukkig niet vanaf nul te beginnen. Zo is er de afgelopen maanden door een groep ambtenaren en actieve stadmakers
(en met inbreng van de politiek) een agenda voor initiatief gemaakt. Daarin zijn onder meer een initiatievenfonds, buurtrechten, de sociale onderneming, rek in de regels en flexibel bestemmen als instrumenten uitgewerkt. Een mooi voorbeeld van samen stad maken.
We kunnen en zullen deze aanpak goed gebruiken bij het verder werken aan Agenda Utrecht. We nodigen iedereen uit om zich daarbij aan te sluiten.


Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze voorzet voor Agenda Utrecht. Stuur deze naar utrechtseruimtemakers@gmail.com.
En reageert u op Twitter voeg dan @ruimtemakers030 toe. 

← terug naar homepage